Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjen omfattar vägledning, metoder och arbetssätt för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

Syftet med riktlinjerna är att ge företagshälsan ett forskningsbaserat och kvalitetssäkrat underlag för att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare. Riktlinjerna är uppdelade i två delar, den ena delen handlar om hur alkoholproblem kan förebyggas på en organisatorisk nivå medan den andra delen fokuserar på förebyggande arbete och åtgärder för den enskilde medarbetaren. Ladda ner riktlinjerna i sin helhet:

linkRiktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjerna i korthet

I riktlinjerna hittar du djupgående vägledning om:

  • Framtagande av och innehåll i alkoholpolicy
  • Testning
  • Arbetsrätt och rehabilitering
  • Trepartssamtal
  • Screening med rådgivning för att identifiera om riskabla alkoholvanor förekommer
  • Psykosocial behandling
  • Läkemedelsbehandling
  • Beskrivning av best practise för att åtgärda alkoholproblem hos individen

Goda argument att använda i dialog med arbetsgivare

Kartläggningar av svenska folkets alkoholvanor visar att en knapp femtedel av männen och något mer än en tiondel av kvinnorna har en riskkonsumtion av alkohol.  Cirka 8 procent av männen och 4 procent av männen i åldern 17-84 år har ett missbruk eller är beroende av alkohol. Merparten av de som har någon form av alkoholproblem finns på landets arbetsplatser.

Forskning visar att en hög alkoholkonsumtion ökar risken för både sjukfrånvaro och sjuknärvaro men även för olyckor och arbetsrelaterade skador och andra negativa konsekvenser för individen, anhöriga och kollegor. För en verksamhet innebär det också en minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst. Korttidsfrånvaron kan vara så hög som 30-40% högre bland anställda med alkoholproblem.

Företagshälsan har goda förutsättningar att identifiera  alkoholproblem på ett tidigt stadium

Flera vetenskapliga studier framhåller att arbetsplatsen är en central arena för att förebygga alkoholrelaterade problem, inte minst när det handlar om personer som har en hög och intensiv konsumtion. En tydlig erfarenhet från många arbetsplatser är att alkoholproblem ofta identifieras alltför sent, när alkoholproblemen blivit befästa. Tidig identifiering är därför viktig, något som företagshälsan har goda förutsättningar att hjälpa företag och organisationer med genom en metod för screening och kort rådgivning i samband med hälsoundersökningar där andra livsstilsfrågor tas upp.  Metoden har i flera översiktsstudier visat sig vara effektiv både för att identifiera begynnande alkoholproblem och för att minska en förhöjd alkoholkonsumtion. Metoden har också visast sig vara kostnadseffektiv. Mer om hur screening och rådgivning kan involveras i hälsoundersökningar beskriva i Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen.

Hälsa och ohälsa i kronor

Till riktlinjen finns också ett arbetshälsoekonomiskt verktyg som hjälper arbetsgivare att ekonomiskt utvärdera organisationens kostnader kopplade till medarbetares ohälsosamma levnadsvanor, vilka ekonomiska konsekvenser det får för den enskilda medarbetare samt vilka hälsofrämjande insatser rörande levnadsvanor som är de mest kostnadseffektiva.

Läs mer om och ladda ner arbetshälsoekonomiska verktyg.

Länkar till verktyg och metoder som det hänvisas till i riktlinjen

Utredning och bedömning

AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test (Socialstyrelsen)

TLFB – Timeline Follow Back (Socialstyrelsen)

ASI – Addiction Severity Index (Socialstyrelsen)

ADDIS – Alkohol- och drogdiagnosinstrument (Socialstyrelsen)

MINI – Mini international neuropsychiatric interview (Socialstyrelsen)

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen (Myndigheten för arbetsmiljökunskap)

Metodik för psykosocial behandling

MI – Motiverande samtal (Socialstyrelsen)

MET – Motivational Enhancement Therapy (Socialstyrelsen)

BSCT – Behavioral self-control training (Socialstyrelsen)

CRA – Community Reinforcement Approach (Socialstyrelsen)

Tolvstegsbehandling (Socialstyrelsen)

Best practise för att åtgärda alkoholproblem

Guide för implementering av 15-metoden (Sveriges företagshälsor)

Lagar och regler

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering